گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور در رشته تأسیسات و تجهیزات و نفت و گاز