گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی