پروانه پژوهش از سازمان صنایع و معادن جهت فعالیت در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت و ساختمان