فشارسنج محیطی TES-1160

فشارسنج محیطی TES-1160

بارومتر (Barometer) مدل TES-1160، دستگاهی پرتابل جهت اندازه‌گیری فشار جو است. این فشارسنج علاوه بر اندازه‌گیری فشار اتمسفری، دما و رطوبت نسبی محیط، نقطه شبنم وتر را نیز اندازه می‌گیرد. این ترمو هیدرو بارومتر قابلیت نمایش شاخص HEAT INDEX را نیز دارد. محدوده‌ی اندازه‌گیری فشارسنجی ۳۰۰ تا ۱۲۰۰ هکتوپاسکال با دقت ۰.۱ hpa است. چگالی و ارتفاع از سطح دریا دو پارامتر مهم و تأثیرگذار در فشار بارومتری است، به‌طوری‌که با افزایش ارتفاع، فشار کاهش یافته و با افزایش چگالی یا وزن هوا، فشار نیز افزایش می‌یابد.
تغییر در شرایط آب‌وهوایی همچون دما و رطوبت نیز در فشار جو تأثیرگذار است که فشارسنج محیط TES-1160 قابلیت اندازه‌گیری آن‌ها را نیز دارد. از ویژگی‌های مهم این بارومتر قابلیت ثبت داده‌ها تا ۹۹مورد به‌صورت دستی است.

• قابلیت اندازه‌گیری دما، رطوبت نسبی و فشارهوا
• قابلیت اندازه‌گیری نقطه شبنم و نقطه تر
• رطوبت مطلق، نسبت اختلاط و آنتالپی خواندن.
• فشار بخار آب و فشار اشباع آب
• نمایش شاخص گرما و Humidex
• محدوده اندازه‌گیری:
• دما: -۲۰℃-۶۰℃ یا -۴F-140F
• رطوبت : ۱~۹۹%RH
• فشاراتمسفر:۳۰۰~۱۲۰۰hpa
• دقت قرائت: %۱RH,0.1hpa، ۰/۱ ℃
• دقت دستگاه: دما: ۰.۵℃ ± ، رطوبت: ±۳% ، فشار ±۲hpa
• قرائت ماکزیمم و مینیمم با زمان و HOLD
• واحد های اندازه‌گیری: ℃و F
• دارای حافظه دستی تا ۹۹sets