شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات موفق به دریافت پروانه بازرسی در زمینه برچسب انرژی دیگهای بخار  شد، همچنین پروانه بازرسی انرژی در سایر صنایع نیز تجدید گردید.