آزمایشگاه شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات موفق به اخذ گواهینامه  آکرودیته از سازمان ملی استاندارد گردید.نام شرکت طی روزهای آینده در سایت سینا بارگذاری خواهد شد.آزمایشگاه آکرودیته عبارت است از آزمایشگاهی که مورد ارزیابی و تایید منظم عملیات در مقایسه با استانداردهای مربوطه توسط یک سازمان مستقل قرار می‌گیرد. به طوری که عملیات آزمایشگاه در مقایسه با یک سری عناصر کلیدی که در استاندارد کیفیت آزمایشگاه تعریف شده است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این استاندارد آزمون نیز باید بر مبنای استاندارد بین المللی یا استاندارد اروپایی پایه‌ریزی شده باشد. اجزای دقیق استانداردهای آزمایشگاه متفاوت هستند اما به طور کلی، عناصر اصلی این استانداردها باید موارد ذیل را پوشش دهد:
سازمان‌بندی و مدیریت – سیستم‌های کیفیت – ممیزی و بازنگری – طراحی و بهداشت آزمایشگاه – جابه‌جایی – دستگاه‌ها – کالیبراسیون – روش‌های تجزیه‌ای- کنترل کیفیت – سوابق و گزارش.