از بدو تاسیس شرکت بهینه‌سازان صنعت تاسیسات، همواره یکی از خدمات اصلی ارائه شده از سوی کارشناسان این شرکت به بخش صنعت و ساختمان “ممیزی جامع انرژی، ارائه راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی، استقرار و پیاده‌سازی استاندارد مدیریت انرژی و خدمات مرتبط به بهبود بهره‌وری انرژی” بوده است.

در این راستا به دنبال فراخوان سازمان بهره‌وری انرژی ایران در زمینه ارزیابی توانمندی شرکتها در سه زمینه خدمات طراحی و مهندسی، خدمات اجرایی و خدمات انرژی،  مدارک ارزیابی توانمندی شرکت بهینه‌سازان صنعت تاسیسات در دو بخش صنعت و ساختمان آماده و جهت ارزیابی ارائه شد. نتایج ارزیابی صورت گرفته به شرح جدول زیر است.

نتیجه ارزیابی در زمینه صنعت:۹۵-۱۰-۲۱۰۹

نتیجه ارزیابی در زمینه ساختمان:۹۵-۱۱-۲۳۴۳٫jpg