آزمایشگاه گرمکنهای صنعتی  شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات در پاییز ۹۵ در محل مرکز ملی آزمون و تحقیقات سیستم های گرمایشی ساخت و راه اندازی شد.
این آزمایشگاه که زیر مجموعه مرکز ملی آزمون و تحقیقات سیستم های گرمایشی است، از سال ۱۳۹۲ فعالیت های خود را آغاز نموده و بر اساس استانداردهای ملی ۵۴۴۵، ۱۴۳۸۰ و ۱۳۳۲۹ به افزایش بهره وری و استانداردسازی گرمکن های صنعتی، دمنده های هوای گرم گازسوز مستقیم (برای استفاده در گلخانه ها و گرمایش فضاهای غیر خانگی) و گرم کننده های غیر مستقیم هوا کمک کرده است.