شرکت بهینه‌سازان صنعت تاسیسات دارای پروانه کارشناس استاندارد (اشخاص حقوقی) از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است و به تدوین و بازنگری استانداردهای ملی در حوزه‌های مکانیک و فلزشناسی و محیط زیست می‌پردازد.

 

مهمترین استانداردهای که توسط این واحد به عنوان دبیر یا عضو گروه، تدوین  شده است، عبارتند از:

  • مشعل‌های گازسوز دمنده دار خودکار – ویژگی‌ها و روشهای آزمون به شماره ۷۵۹۵
  • مشعل‌های گازوییل سوز دمنده دار خودکار – ویژگی‌ها و روشهای آزمون به شماره ۷۵۹۴
  • رادیاتور و کنوکتور-ویژگی‌ها کلی و روشهای آزمون غیر حرارتی به شماره ۱،۲،۳-۳۶۰
  • گرم‌کننده های غیر مستقیم هوا نوع انتقال هوای گرم به وسیله دمنده با میزان سوخت گاز طبیعی تا ظرفیت ۲ مگاوات برای گرم کردن فضای صنعتی، تجاری و خانگی بزرگ به شماره ۵۴۴۵