020-iso50001

طرح «مدیریت هوشمند انرژی» طرحی جامع است که با هدف همسوسازی و ساماندهی به کلیه فعالیت‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی در یک سازمان تدوین شده است. چهارچوب و ساختار اصلی طرح، استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001 است. سایر فعالیت‌ها، همگی در این چهارچوب تعریف شده و به عنوان ابزارهایی در جهت استحکام و اثربخشی هرچه بیشتر در این ساختار به خدمت گرفته می‌شوند.

به بیان دیگر «مدیریت هوشمند انرژی» باعث نظام‌مند شدن و ساختاریافتگی کلیه خدمات انرژی اعم از ممیزی، مطالعه و امکان‌سنجی، اجرای راهکارها، پایش و کنترل و آموزش می‌گردد و چرخ‌های رو به تعالی در سازمان بوجود می‌آورد. در مقابل، نداشتن این ساختار، احتمال بروز ناهماهنگی، موازیکاری، دوباره‌کاری و گاه تعارض بین دیدگاه‌ها، روش‌ها و فعالیت‌های سازمان در حوزه انرژی و در نتیجه اتلاف منابع سازمان را افزایش می‌دهد.

 

این طرح شامل 5 بخش اصلی است

« امکان ارائه خدمات هر یک از این بخشها به صورت مجزا وجود دارد »